شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2401تامين اجتماعي70آمپول - سوکسينيل کولين کلرايد - 20mg/ml1392/05/0119000
2401تامين اجتماعي70آمپول - سوکسينيل کولين کلرايد - 20mg/ml1391/10/0212000
2401تامين اجتماعي70آمپول - سوکسينيل کولين کلرايد - 20mg/ml1390/05/188000