يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
17791تامين اجتماعي70آمپول - سوماتروپين - 10mg 1.5ml Pen1395/05/162900000
17791تامين اجتماعي70آمپول - سوماتروپين - 10mg 1.5ml Pen1394/11/244000000
17791تامين اجتماعي90آمپول - سوماتروپين - 10mg 1.5ml Pen1393/03/203500000
17791تامين اجتماعي86آمپول - سوماتروپين - 10mg 1.5ml Pen1393/03/204000000
17791تامين اجتماعي90آمپول - سوماتروپين - 10mg 1.5ml Pen1393/03/053500000
17791تامين اجتماعي90آمپول - سوماتروپين - 10mg 1.5ml Pen1392/07/034000000
17791تامين اجتماعي90آمپول - سوماتروپين - 10mg 1.5ml Pen1392/05/162866000
17791تامين اجتماعي90آمپول - سوماتروپين - 10mg 1.5ml Pen1391/12/021640000
17791تامين اجتماعي90آمپول - سوماتروپين - 10mg 1.5ml Pen1391/09/072300000
17791تامين اجتماعي90آمپول - سوماتروپين - 10mg 1.5ml Pen1391/06/061540000
17791تامين اجتماعي90آمپول - سوماتروپين - 10mg 1.5ml Pen1390/12/272300000