دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
9807تامين اجتماعي70آمپول - سوماتروپين - 5mg/1.5ml 15u1395/05/201450000
9807تامين اجتماعي0آمپول - سوماتروپين - 5mg/1.5ml 15u1393/08/300
9807تامين اجتماعيآمپول - سوماتروپين - 5mg/1.5ml 15u1392/07/032300000
9807تامين اجتماعيآمپول - سوماتروپين - 5mg/1.5ml 15u1392/05/161433000
9807تامين اجتماعيآمپول - سوماتروپين - 5mg/1.5ml 15u1391/11/29820000
9807تامين اجتماعيآمپول - سوماتروپين - 5mg/1.5ml 15u1391/09/061175000
9807تامين اجتماعيآمپول - سوماتروپين - 5mg/1.5ml 15u1391/06/06770000
9807تامين اجتماعيآمپول - سوماتروپين - 5mg/1.5ml 15u1390/10/121175000