پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1161تامين اجتماعي70آمپول - سوماتروپين - 4u1394/11/18295000
1161تامين اجتماعي70آمپول - سوماتروپين - 4u1394/11/18295000
1161تامين اجتماعي90آمپول - سوماتروپين - 4u1392/05/21350000
1161تامين اجتماعي90آمپول - سوماتروپين - 4u1391/10/27180000
1161تامين اجتماعي90آمپول - سوماتروپين - 4u1391/08/16175000
1161تامين اجتماعي90آمپول - سوماتروپين - 4u1391/01/22150000
1161تامين اجتماعي90آمپول - سوماتروپين - 4u1390/10/07175000