دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1679تامين اجتماعي70آمپول - سديم نيتريت (نيتريت سديم) - 300mg/10ml1394/04/135000000
1679تامين اجتماعي70آمپول - سديم نيتريت (نيتريت سديم) - 300mg/10ml1392/02/1750000
1679تامين اجتماعي70آمپول - سديم نيتريت (نيتريت سديم) - 300mg/10ml1389/02/2096500