يکشنبه 2 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
8988تامين اجتماعي70آمپول - سديم کلرايد - 10ml1392/05/138500
8988تامين اجتماعي70آمپول - سديم کلرايد - 10ml1391/10/026400
8988تامين اجتماعي70آمپول - سديم کلرايد - 10ml1390/05/184600