پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
8988تامين اجتماعي70آمپول - سديم کلرايد - 10ml1392/05/138500
8988تامين اجتماعي70آمپول - سديم کلرايد - 10ml1391/10/026400
8988تامين اجتماعي70آمپول - سديم کلرايد - 10ml1390/05/184600