پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1113تامين اجتماعي70آمپول - سالبوتامول - 0.5mg/ml 1ML (As sulfate)1393/07/296700
1113تامين اجتماعي70آمپول - سالبوتامول - 0.5mg/ml 1ML (As sulfate)1393/07/296700
1113تامين اجتماعي70آمپول - سالبوتامول - 0.5mg/ml 1ML (As sulfate)1391/10/024200
1113تامين اجتماعي70آمپول - سالبوتامول - 0.5mg/ml 1ML (As sulfate)1391/06/283500
1113تامين اجتماعي70آمپول - سالبوتامول - 0.5mg/ml 1ML (As sulfate)1390/05/182300