يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2474تامين اجتماعي0آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 50ML1393/08/1021500000
2474تامين اجتماعي90آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 50ML1393/03/2021500000
2474تامين اجتماعي73آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 50ML1393/08/300
2474تامين اجتماعي75آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 50ML1393/05/2631000000
2474تامين اجتماعي90آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 50ML1393/04/2321500000
2474تامين اجتماعي90آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 50ML1393/04/0821500000
2474تامين اجتماعي75آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 50ML1393/03/2022900000
2474تامين اجتماعي87آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 50ML1393/03/2022900000
2474تامين اجتماعي73آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 50ML1393/05/2643000000
2474تامين اجتماعي73آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 50ML1393/03/2033000000
2474تامين اجتماعي90آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 50ML1393/03/0521500000
2474تامين اجتماعي90آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 50ML1392/07/0321750000
2474تامين اجتماعي90آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 50ML1392/07/0144221300
2474تامين اجتماعي90آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 50ML1392/05/0221750000
2474تامين اجتماعي90آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 50ML1390/01/1614500000