جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2473تامين اجتماعي0آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 10ML1393/08/104350000
2473تامين اجتماعي64آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 10ML1393/08/300
2473تامين اجتماعي90آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 10ML1393/04/234350000
2473تامين اجتماعي90آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 10ML1393/04/074350000
2473تامين اجتماعي79آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 10ML1393/03/205600000
2473تامين اجتماعي79آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 10ML1393/03/205600000
2473تامين اجتماعي64آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 10ML1393/03/208900000
2473تامين اجتماعي90آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 10ML1392/07/034350000
2473تامين اجتماعي90آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 10ML1392/07/0111300000
2473تامين اجتماعي90آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 10ML1392/05/024350000
2473تامين اجتماعي90آمپول - ريتوکسيماب - 10mg/ml 10ML1389/12/152900000