جمعه 6 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1094تامين اجتماعي70آمپول - رانيتيدين - 50mg/2ml1394/07/068000
1094تامين اجتماعي70آمپول - رانيتيدين - 50mg/2ml1392/05/137200
1094تامين اجتماعي70آمپول - رانيتيدين - 50mg/2ml1391/05/214500
1094تامين اجتماعي70آمپول - رانيتيدين - 50mg/2ml1390/05/183600