يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1295تامين اجتماعي70آمپول - پيريدوکسين ( ويتامين ب6 ) - 50mg/ml 2ML1394/07/119000
1295تامين اجتماعي70آمپول - پيريدوکسين ( ويتامين ب6 ) - 50mg/ml 2ML1393/06/167000
1295تامين اجتماعي70آمپول - پيريدوکسين ( ويتامين ب6 ) - 50mg/ml 2ML1392/05/135200
1295تامين اجتماعي70آمپول - پيريدوکسين ( ويتامين ب6 ) - 50mg/ml 2ML1391/07/193500
1295تامين اجتماعي70آمپول - پيريدوکسين ( ويتامين ب6 ) - 50mg/ml 2ML1387/10/112500