چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1295تامين اجتماعي70آمپول - پيريدوکسين ( ويتامين ب6 ) - 50mg/ml 2ML1394/07/119000
1295تامين اجتماعي70آمپول - پيريدوکسين ( ويتامين ب6 ) - 50mg/ml 2ML1393/06/167000
1295تامين اجتماعي70آمپول - پيريدوکسين ( ويتامين ب6 ) - 50mg/ml 2ML1392/05/135200
1295تامين اجتماعي70آمپول - پيريدوکسين ( ويتامين ب6 ) - 50mg/ml 2ML1391/07/193500
1295تامين اجتماعي70آمپول - پيريدوکسين ( ويتامين ب6 ) - 50mg/ml 2ML1387/10/112500