دوشنبه 3 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
42تامين اجتماعي70آمپول - پروستاگلاندين اي 1 ( آلپروستاديل ) - 0.5mg/ml1393/08/143200000
42تامين اجتماعي70آمپول - پروستاگلاندين اي 1 ( آلپروستاديل ) - 0.5mg/ml1392/08/042900000
42تامين اجتماعي70آمپول - پروستاگلاندين اي 1 ( آلپروستاديل ) - 0.5mg/ml1391/12/231000000
42تامين اجتماعي70آمپول - پروستاگلاندين اي 1 ( آلپروستاديل ) - 0.5mg/ml1391/09/251450000
42تامين اجتماعي70آمپول - پروستاگلاندين اي 1 ( آلپروستاديل ) - 0.5mg/ml1390/09/091315000