چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1949تامين اجتماعي70آمپول - پروپرانولول - 1mg/ml 5ML1392/05/017500
1949تامين اجتماعي70آمپول - پروپرانولول - 1mg/ml 5ML1391/10/054800
1949تامين اجتماعي70آمپول - پروپرانولول - 1mg/ml 5ML1390/06/013400