شنبه 7 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1653تامين اجتماعي90آمپول - پروپوفول - 10mg/ml 20ML1394/08/2775000
1653تامين اجتماعي90آمپول - پروپوفول - 10mg/ml 20ML1394/07/2188000
1653تامين اجتماعي90آمپول - پروپوفول - 10mg/ml 20ML1393/09/0988000
1653تامين اجتماعي90آمپول - پروپوفول - 10mg/ml 20ML1393/06/18100000
1653تامين اجتماعي90آمپول - پروپوفول - 10mg/ml 20ML1392/08/1588000
1653تامين اجتماعي90آمپول - پروپوفول - 10mg/ml 20ML1392/08/0593500
1653تامين اجتماعي90آمپول - پروپوفول - 10mg/ml 20ML1392/06/1092000
1653تامين اجتماعي90آمپول - پروپوفول - 10mg/ml 20ML1392/05/0184500
1653تامين اجتماعي90آمپول - پروپوفول - 10mg/ml 20ML1392/02/0853000
1653تامين اجتماعي90آمپول - پروپوفول - 10mg/ml 20ML1391/11/2347000
1653تامين اجتماعي90آمپول - پروپوفول - 10mg/ml 20ML1391/10/1351800
1653تامين اجتماعي90آمپول - پروپوفول - 10mg/ml 20ML1391/02/1645000
1653تامين اجتماعي90آمپول - پروپوفول - 10mg/ml 20ML1391/02/0448000
1653تامين اجتماعي90آمپول - پروپوفول - 10mg/ml 20ML1390/06/1338000