جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1061تامين اجتماعي70آمپول - پرومتازين - 25mg/ml 2ML1393/07/2214000
1061تامين اجتماعي70آمپول - پرومتازين - 25mg/ml 2ML1392/11/2720000
1061تامين اجتماعي70آمپول - پرومتازين - 25mg/ml 2ML1392/05/1314000
1061تامين اجتماعي70آمپول - پرومتازين - 25mg/ml 2ML1391/08/1610000
1061تامين اجتماعي70آمپول - پرومتازين - 25mg/ml 2ML1390/05/188000