شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1058تامين اجتماعي70آمپول - پروژسترون - 50mg/ml1393/06/169500
1058تامين اجتماعي70آمپول - پروژسترون - 50mg/ml1392/05/139000
1058تامين اجتماعي70آمپول - پروژسترون - 50mg/ml1391/10/025600
1058تامين اجتماعي70آمپول - پروژسترون - 50mg/ml1390/05/184000