شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1057تامين اجتماعي70آمپول - پروژسترون - 25mg/ml1393/06/168500
1057تامين اجتماعي70آمپول - پروژسترون - 25mg/ml1392/05/137700
1057تامين اجتماعي70آمپول - پروژسترون - 25mg/ml1391/10/024800
1057تامين اجتماعي70آمپول - پروژسترون - 25mg/ml1390/05/183400