پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
8501تامين اجتماعي90آمپول - پوراکتانت آلفا - 240mg/3ml1395/04/099750000
8501تامين اجتماعي90آمپول - پوراکتانت آلفا - 240mg/3ml1393/11/0511750000
8501تامين اجتماعي90آمپول - پوراکتانت آلفا - 240mg/3ml1393/03/208000000
8501تامين اجتماعي90آمپول - پوراکتانت آلفا - 240mg/3ml1393/03/208000000
8501تامين اجتماعي80آمپول - پوراکتانت آلفا - 240mg/3ml1393/03/2011750000
8501تامين اجتماعي90آمپول - پوراکتانت آلفا - 240mg/3ml1392/10/2511750000
8501تامين اجتماعي90آمپول - پوراکتانت آلفا - 240mg/3ml1392/05/2811795500
8501تامين اجتماعي90آمپول - پوراکتانت آلفا - 240mg/3ml1391/12/205800000
8501تامين اجتماعي90آمپول - پوراکتانت آلفا - 240mg/3ml1390/12/095560000