شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1020تامين اجتماعي70آمپول - واکسن پنوموکک - 0.5ml1392/10/14650000
1020تامين اجتماعي70آمپول - واکسن پنوموکک - 0.5ml1392/05/30687000
1020تامين اجتماعي70آمپول - واکسن پنوموکک - 0.5ml1391/11/21300000
1020تامين اجتماعي70آمپول - واکسن پنوموکک - 0.5ml1391/07/24316000
1020تامين اجتماعي70آمپول - واکسن پنوموکک - 0.5ml1391/02/16230000
1020تامين اجتماعي70آمپول - واکسن پنوموکک - 0.5ml1390/09/21255000