يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1018تامين اجتماعي70آمپول - پيروکسيکام - 20mg/ml1394/08/0610000
1018تامين اجتماعي70آمپول - پيروکسيکام - 20mg/ml1393/06/166500
1018تامين اجتماعي70آمپول - پيروکسيکام - 20mg/ml1392/05/135600
1018تامين اجتماعي70آمپول - پيروکسيکام - 20mg/ml1391/11/173500
1018تامين اجتماعي70آمپول - پيروکسيکام - 20mg/ml1391/08/162300
1018تامين اجتماعي70آمپول - پيروکسيکام - 20mg/ml1387/12/152000