پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1635تامين اجتماعي70آمپول - فنيل افرين - 10mg/ml1394/05/2649000
1635تامين اجتماعي70آمپول - فنيل افرين - 10mg/ml1392/06/0943700
1635تامين اجتماعي70آمپول - فنيل افرين - 10mg/ml1388/11/1013000