دوشنبه 30 دي 1398    |    Monday, January 20, 2020
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
986تامين اجتماعي70آمپول - فنتولامين مسيلات - 10mg/ml1394/11/11540000
986تامين اجتماعي70آمپول - فنتولامين مسيلات - 10mg/ml1394/08/16720000
986تامين اجتماعي90آمپول - فنتولامين مسيلات - 10mg/ml1394/03/16720000
986تامين اجتماعي70آمپول - فنتولامين مسيلات - 10mg/ml1394/01/2350000
986تامين اجتماعي70آمپول - فنتولامين مسيلات - 10mg/ml1393/01/2350000
986تامين اجتماعي70آمپول - فنتولامين مسيلات - 10mg/ml1390/11/1615000