شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
977تامين اجتماعي0آمپول - فنوباربيتال سديم - 200mg/ml 1ML1395/05/2420000
977تامين اجتماعي70آمپول - فنوباربيتال سديم - 200mg/ml 1ML1393/11/0412000
977تامين اجتماعي70آمپول - فنوباربيتال سديم - 200mg/ml 1ML1392/05/138800
977تامين اجتماعي70آمپول - فنوباربيتال سديم - 200mg/ml 1ML1391/10/025500
977تامين اجتماعي70آمپول - فنوباربيتال سديم - 200mg/ml 1ML1391/05/084500
977تامين اجتماعي70آمپول - فنوباربيتال سديم - 200mg/ml 1ML1390/04/153200