يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1355تامين اجتماعي70آمپول - پتدين (پتيدين ) - 50mg/ml 2ML1394/02/1314000
1355تامين اجتماعي70آمپول - پتدين (پتيدين ) - 50mg/ml 2ML1392/05/1312800
1355تامين اجتماعي70آمپول - پتدين (پتيدين ) - 50mg/ml 2ML1391/10/028000
1355تامين اجتماعي70آمپول - پتدين (پتيدين ) - 50mg/ml 2ML1390/05/185700