پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1354تامين اجتماعي0آمپول - پتدين (پتيدين ) - 50mg/ml 1ML1395/01/2812000
1354تامين اجتماعي70آمپول - پتدين (پتيدين ) - 50mg/ml 1ML1394/02/1311000
1354تامين اجتماعي70آمپول - پتدين (پتيدين ) - 50mg/ml 1ML1392/05/1310000
1354تامين اجتماعي70آمپول - پتدين (پتيدين ) - 50mg/ml 1ML1391/10/026400
1354تامين اجتماعي70آمپول - پتدين (پتيدين ) - 50mg/ml 1ML1390/05/184600