پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1354تامين اجتماعي70آمپول - پتدين (پتيدين ) - 50mg/ml 1ML1394/02/1311000
1354تامين اجتماعي70آمپول - پتدين (پتيدين ) - 50mg/ml 1ML1392/05/1310000
1354تامين اجتماعي70آمپول - پتدين (پتيدين ) - 50mg/ml 1ML1391/10/026400
1354تامين اجتماعي70آمپول - پتدين (پتيدين ) - 50mg/ml 1ML1390/05/184600