شنبه 13 آذر 1395    |    Friday, December 2, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
974تامين اجتماعي70آمپول - پرفنازين - 5mg/ml1394/06/237500
974تامين اجتماعي70آمپول - پرفنازين - 5mg/ml1392/05/165600
974تامين اجتماعي70آمپول - پرفنازين - 5mg/ml1391/10/023500
974تامين اجتماعي70آمپول - پرفنازين - 5mg/ml1390/05/182300