شنبه 13 آذر 1395    |    Friday, December 2, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1357تامين اجتماعي70آمپول - پنتازوسين - 30mg/ml 1ML1392/05/139000
1357تامين اجتماعي70آمپول - پنتازوسين - 30mg/ml 1ML1391/10/025600
1357تامين اجتماعي70آمپول - پنتازوسين - 30mg/ml 1ML1390/05/184000