يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6244تامين اجتماعي90آمپول - پگ اينترفرون آلفا-2ب - 100mcg/ml1393/06/232600000
6244تامين اجتماعي90آمپول - پگ اينترفرون آلفا-2ب - 100mcg/ml1393/04/312620000
6244تامين اجتماعي90آمپول - پگ اينترفرون آلفا-2ب - 100mcg/ml1392/10/172320000
6244تامين اجتماعي90آمپول - پگ اينترفرون آلفا-2ب - 100mcg/ml1392/05/052323000
6244تامين اجتماعي90آمپول - پگ اينترفرون آلفا-2ب - 100mcg/ml1391/02/091094000
6244تامين اجتماعي90آمپول - پگ اينترفرون آلفا-2ب - 100mcg/ml1389/12/18950000