سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2750تامين اجتماعي90آمپول - پگ اينترفرون آلفا-2آ - 180mcg/ml 1394/03/040
2750تامين اجتماعي55آمپول - پگ اينترفرون آلفا-2آ - 180mcg/ml 1393/05/294300000
2750تامين اجتماعي90آمپول - پگ اينترفرون آلفا-2آ - 180mcg/ml 1393/06/051330000
2750تامين اجتماعي90آمپول - پگ اينترفرون آلفا-2آ - 180mcg/ml 1392/05/051330000
2750تامين اجتماعي90آمپول - پگ اينترفرون آلفا-2آ - 180mcg/ml 1391/06/12900000
2750تامين اجتماعي90آمپول - پگ اينترفرون آلفا-2آ - 180mcg/ml 1389/10/01820000