سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
946تامين اجتماعي70آمپول - پانکرونيوم برومايد - 2mg/ml 2ML1394/06/2314000
946تامين اجتماعي70آمپول - پانکرونيوم برومايد - 2mg/ml 2ML1392/05/0111200
946تامين اجتماعي70آمپول - پانکرونيوم برومايد - 2mg/ml 2ML1391/10/027000
946تامين اجتماعي70آمپول - پانکرونيوم برومايد - 2mg/ml 2ML1390/05/184800