پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1899تامين اجتماعي90آمپول - پاميدرونات دي سديم - 9mg/ml 10ML (concentrate)1393/03/20325000
1899تامين اجتماعي90آمپول - پاميدرونات دي سديم - 9mg/ml 10ML (concentrate)1392/05/13325000
1899تامين اجتماعي90آمپول - پاميدرونات دي سديم - 9mg/ml 10ML (concentrate)1391/06/28230000
1899تامين اجتماعي90آمپول - پاميدرونات دي سديم - 9mg/ml 10ML (concentrate)1387/07/28150000