سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1898تامين اجتماعي70آمپول - پاميدرونات دي سديم - 15mg/ml 2ML1392/07/230
1898تامين اجتماعي70آمپول - پاميدرونات دي سديم - 15mg/ml 2ML1386/02/19460240