شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4098تامين اجتماعي90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 50ML1394/07/256000000
4098تامين اجتماعي90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 50ML1394/06/156900000
4098تامين اجتماعي86آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 50ML1393/08/010
4098تامين اجتماعي90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 50ML1393/08/106900000
4098تامين اجتماعي88آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 50ML1393/06/316392000
4098تامين اجتماعي88آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 50ML1393/06/316392000
4098تامين اجتماعي86آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 50ML1393/06/317905000
4098تامين اجتماعي88آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 50ML1393/06/316000000
4098تامين اجتماعي88آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 50ML1393/05/266200000
4098تامين اجتماعي90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 50ML1393/03/205000000
4098تامين اجتماعي88آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 50ML1393/04/016000000
4098تامين اجتماعي87آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 50ML1393/05/268034000
4098تامين اجتماعي87آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 50ML1393/04/016900000
4098تامين اجتماعي87آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 50ML1393/04/016900000
4098تامين اجتماعي86آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 50ML1393/04/018000000
4098تامين اجتماعي90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 50ML1393/03/055000000
4098تامين اجتماعي90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 50ML1392/07/013160000
4098تامين اجتماعي90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 50ML1392/04/252785250
4098تامين اجتماعي90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 50ML1391/09/133160000
4098تامين اجتماعي90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 50ML1390/11/254000000