دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2395تامين اجتماعي87آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1394/09/093000000
2395تامين اجتماعي90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1394/09/093000000
2395تامين اجتماعي90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1394/09/093000000
2395تامين اجتماعي90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1394/07/253000000
2395تامين اجتماعي87آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1393/08/010
2395تامين اجتماعي90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1393/08/300
2395تامين اجتماعي90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1393/08/104000000
2395تامين اجتماعي90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1393/06/313100000
2395تامين اجتماعي90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1393/06/313000000
2395تامين اجتماعي90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1393/06/243000000
2395تامين اجتماعي89آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1393/05/263760000
2395تامين اجتماعي89آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1393/05/263980000
2395تامين اجتماعي88آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1393/05/264000000
2395تامين اجتماعي87آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1393/05/264360000
2395تامين اجتماعي87آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1393/05/263100000
2395تامين اجتماعي89آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1393/04/013500000
2395تامين اجتماعي89آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1393/04/013500000
2395تامين اجتماعي89آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1393/04/013500000
2395تامين اجتماعي88آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1393/04/013800000
2395تامين اجتماعي87آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1393/04/014200000
2395تامين اجتماعي90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1393/02/154360500
2395تامين اجتماعي90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1393/02/102110500
2395تامين اجتماعي90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1392/07/012066000
2395تامين اجتماعي90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1392/05/302000000
2395تامين اجتماعي90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1391/09/121370000
2395تامين اجتماعي90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1391/06/152066000
2395تامين اجتماعي90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 25ML1388/05/072050000