چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2396تامين اجتماعي90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 16.7ML1394/07/252000000
2396تامين اجتماعي86آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 16.7ML1393/04/020
2396تامين اجتماعي86آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 16.7ML1393/04/010
2396تامين اجتماعي86آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 16.7ML1393/04/011140000
2396تامين اجتماعي90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 16.7ML1393/05/292900000
2396تامين اجتماعي82آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 16.7ML1393/05/262900000
2396تامين اجتماعي82آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 16.7ML1393/04/012960000
2396تامين اجتماعي90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 16.7ML1393/03/05650000
2396تامين اجتماعي90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 16.7ML1392/07/031370000
2396تامين اجتماعي90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 16.7ML1392/07/011300000
2396تامين اجتماعي90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 16.7ML1392/05/301370000
2396تامين اجتماعي90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 16.7ML1392/05/06650000
2396تامين اجتماعي90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 16.7ML1392/02/041140000
2396تامين اجتماعي90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 16.7ML1391/08/201141071
2396تامين اجتماعي90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 16.7ML1391/03/171300000
2396تامين اجتماعي90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 16.7ML1390/07/19560000