پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
943تامين اجتماعي90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1394/07/25600000
943تامين اجتماعي90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1394/06/15950000
943تامين اجتماعي90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1394/05/04950000
943تامين اجتماعي86آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/08/010
943تامين اجتماعي88آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/08/300
943تامين اجتماعي90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/08/10950000
943تامين اجتماعي90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/06/31609500
943تامين اجتماعي88آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/06/31760000
943تامين اجتماعي88آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/06/31800000
943تامين اجتماعي70آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/05/26876500
943تامين اجتماعي86آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/04/010
943تامين اجتماعي88آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/04/01800000
943تامين اجتماعي88آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/05/26988500
943تامين اجتماعي86آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/05/261000000
943تامين اجتماعي86آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/05/26609500
943تامين اجتماعي88آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/04/01800000
943تامين اجتماعي88آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/04/01800000
943تامين اجتماعي86آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/04/01950000
943تامين اجتماعي86آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/04/01950000
943تامين اجتماعي86آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/04/01950000
943تامين اجتماعي88آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/04/01800000
943تامين اجتماعي86آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/05/17950000
943تامين اجتماعي90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/02/151043000
943تامين اجتماعي90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1393/02/10614000
943تامين اجتماعي90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1392/07/01450000
943تامين اجتماعي90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1392/05/30450000
943تامين اجتماعي90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1391/12/27300000
943تامين اجتماعي90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1391/11/09372000
943تامين اجتماعي90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1391/08/20364171
943تامين اجتماعي90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1391/04/24450000
943تامين اجتماعي90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1391/03/17373000
943تامين اجتماعي90آمپول - پاکلي تاکسل - 6mg/ml 5ML1390/02/03320000