چهارشنبه 29 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
939تامين اجتماعي70آمپول - اکسي توسين - 10u/ml1392/05/1310500
939تامين اجتماعي70آمپول - اکسي توسين - 10u/ml1391/10/026500
939تامين اجتماعي70آمپول - اکسي توسين - 10u/ml1390/05/184600