دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
940تامين اجتماعي70آمپول - اکسي توسين - 5u/ml1392/05/139000
940تامين اجتماعي70آمپول - اکسي توسين - 5u/ml1391/10/025700
940تامين اجتماعي70آمپول - اکسي توسين - 5u/ml1390/05/184000