يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1916تامين اجتماعي90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1394/02/232360000
1916تامين اجتماعي90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1394/02/092360000
1916تامين اجتماعي90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1394/01/184217500
1916تامين اجتماعي86آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1393/08/010
1916تامين اجتماعي90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1393/08/104217500
1916تامين اجتماعي90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1393/03/203580000
1916تامين اجتماعي87آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1393/04/014800000
1916تامين اجتماعي87آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1393/05/294800000
1916تامين اجتماعي87آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1393/04/014800000
1916تامين اجتماعي87آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1393/04/014800000
1916تامين اجتماعي87آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1393/04/014800000
1916تامين اجتماعي87آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1393/04/014800000
1916تامين اجتماعي86آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1393/04/015623000
1916تامين اجتماعي90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1393/03/073580000
1916تامين اجتماعي90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1393/02/154674000
1916تامين اجتماعي90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1393/02/101857500
1916تامين اجتماعي90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1392/07/033620500
1916تامين اجتماعي90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1392/07/014500000
1916تامين اجتماعي90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1392/06/243620500
1916تامين اجتماعي90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1392/02/031600000
1916تامين اجتماعي90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1391/03/212180000
1916تامين اجتماعي90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1391/02/261915000
1916تامين اجتماعي90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 20ML1390/10/191550000