يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1915تامين اجتماعي90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 10ML1394/02/231180000
1915تامين اجتماعي90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 10ML1394/02/091180000
1915تامين اجتماعي90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 10ML1394/01/182300000
1915تامين اجتماعي87آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 10ML1393/08/010
1915تامين اجتماعي90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 10ML1393/08/102300000
1915تامين اجتماعي90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 10ML1393/03/202000000
1915تامين اجتماعي88آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 10ML1393/05/292448500
1915تامين اجتماعي90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 10ML1393/03/202000000
1915تامين اجتماعي88آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 10ML1393/05/292500000
1915تامين اجتماعي88آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 10ML1393/04/012500000
1915تامين اجتماعي87آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 10ML1393/04/012817500
1915تامين اجتماعي90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 10ML1393/02/152448500
1915تامين اجتماعي90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 10ML1393/02/101253500
1915تامين اجتماعي90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 10ML1392/07/032074500
1915تامين اجتماعي90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 10ML1392/07/012250000
1915تامين اجتماعي90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 10ML1392/06/242074500
1915تامين اجتماعي90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 10ML1392/02/031000000
1915تامين اجتماعي90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 10ML1391/08/221210000
1915تامين اجتماعي90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 10ML1391/02/261150000
1915تامين اجتماعي90آمپول - اگزالي پلاتين - 5mg/ml 10ML1390/10/19955000