يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2091تامين اجتماعي0آمپول - اندانسترون - 2mg/ml 2ML1395/06/0120000
2091تامين اجتماعي70آمپول - اندانسترون - 2mg/ml 2ML1394/07/2623000
2091تامين اجتماعي70آمپول - اندانسترون - 2mg/ml 2ML1393/10/1014000
2091تامين اجتماعي70آمپول - اندانسترون - 2mg/ml 2ML1392/05/1320000
2091تامين اجتماعي70آمپول - اندانسترون - 2mg/ml 2ML1391/10/0418000
2091تامين اجتماعي70آمپول - اندانسترون - 2mg/ml 2ML1391/05/2115000
2091تامين اجتماعي70آمپول - اندانسترون - 2mg/ml 2ML1388/01/108000