دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2091تامين اجتماعي70آمپول - اندانسترون - 2mg/ml 2ML1394/07/2623000
2091تامين اجتماعي70آمپول - اندانسترون - 2mg/ml 2ML1393/10/1014000
2091تامين اجتماعي70آمپول - اندانسترون - 2mg/ml 2ML1392/05/1320000
2091تامين اجتماعي70آمپول - اندانسترون - 2mg/ml 2ML1391/10/0418000
2091تامين اجتماعي70آمپول - اندانسترون - 2mg/ml 2ML1391/05/2115000
2091تامين اجتماعي70آمپول - اندانسترون - 2mg/ml 2ML1388/01/108000