پنجشنبه 30 دي 1395    |    Wednesday, January 18, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2391تامين اجتماعي90آمپول - اوکترئوتايد استات - 20mg/ml1394/06/1026000000
2391تامين اجتماعي90آمپول - اوکترئوتايد استات - 20mg/ml1394/05/2426000000
2391تامين اجتماعي90آمپول - اوکترئوتايد استات - 20mg/ml1393/09/1232000000
2391تامين اجتماعي90آمپول - اوکترئوتايد استات - 20mg/ml1393/06/2432000000
2391تامين اجتماعي90آمپول - اوکترئوتايد استات - 20mg/ml1393/06/2424000000
2391تامين اجتماعي90آمپول - اوکترئوتايد استات - 20mg/ml1393/05/2529700000
2391تامين اجتماعي83آمپول - اوکترئوتايد استات - 20mg/ml1393/05/2529700000
2391تامين اجتماعي83آمپول - اوکترئوتايد استات - 20mg/ml1393/05/2529700000
2391تامين اجتماعي83آمپول - اوکترئوتايد استات - 20mg/ml1393/03/2058137000
2391تامين اجتماعي90آمپول - اوکترئوتايد استات - 20mg/ml1393/03/0545000000
2391تامين اجتماعي90آمپول - اوکترئوتايد استات - 20mg/ml1392/07/0658137000
2391تامين اجتماعي90آمپول - اوکترئوتايد استات - 20mg/ml1392/07/0121000000
2391تامين اجتماعي90آمپول - اوکترئوتايد استات - 20mg/ml1392/06/1658137000
2391تامين اجتماعي90آمپول - اوکترئوتايد استات - 20mg/ml1392/05/0558137000
2391تامين اجتماعي90آمپول - اوکترئوتايد استات - 20mg/ml1392/02/0328840000
2391تامين اجتماعي90آمپول - اوکترئوتايد استات - 20mg/ml1392/01/2727500000
2391تامين اجتماعي90آمپول - اوکترئوتايد استات - 20mg/ml1392/01/0728840000
2391تامين اجتماعي90آمپول - اوکترئوتايد استات - 20mg/ml1391/12/1227500000
2391تامين اجتماعي90آمپول - اوکترئوتايد استات - 20mg/ml1391/09/2528840000
2391تامين اجتماعي90آمپول - اوکترئوتايد استات - 20mg/ml1390/11/3027500000