شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
928تامين اجتماعي90آمپول - اوکترئوتايد استات - 50mcg/ml1393/08/1025600
928تامين اجتماعي44آمپول - اوکترئوتايد استات - 50mcg/ml1393/08/010
928تامين اجتماعي90آمپول - اوکترئوتايد استات - 50mcg/ml1393/03/2025600
928تامين اجتماعي44آمپول - اوکترئوتايد استات - 50mcg/ml1393/03/20300000
928تامين اجتماعي90آمپول - اوکترئوتايد استات - 50mcg/ml1392/05/0125600
928تامين اجتماعي90آمپول - اوکترئوتايد استات - 50mcg/ml1391/10/0216000
928تامين اجتماعي90آمپول - اوکترئوتايد استات - 50mcg/ml1391/07/1915000
928تامين اجتماعي90آمپول - اوکترئوتايد استات - 50mcg/ml1390/05/1811500