شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
927تامين اجتماعي70آمپول - اوبيدوکسيم کلرايد ( ابيدوکسيم کلرايد ) - 250mg/ml 1ML1385/08/0122000