يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
11759تامين اجتماعي90آمپول - ناتاليزوماب - 300mg/15ml1395/03/2958000000
11759تامين اجتماعي90آمپول - ناتاليزوماب - 300mg/15ml1393/09/2666000000
11759تامين اجتماعي90آمپول - ناتاليزوماب - 300mg/15ml1393/04/2372367000
11759تامين اجتماعي90آمپول - ناتاليزوماب - 300mg/15ml1392/05/0671294000
11759تامين اجتماعي90آمپول - ناتاليزوماب - 300mg/15ml1392/02/2337617592