سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2169تامين اجتماعي70آمپول - نيتروگليسرين - 1mg/ml 10ML1394/04/1646000
2169تامين اجتماعي70آمپول - نيتروگليسرين - 1mg/ml 10ML1393/05/0146000
2169تامين اجتماعي70آمپول - نيتروگليسرين - 1mg/ml 10ML1392/09/0517000
2169تامين اجتماعي70آمپول - نيتروگليسرين - 1mg/ml 10ML1391/10/023500
2169تامين اجتماعي70آمپول - نيتروگليسرين - 1mg/ml 10ML1386/12/1315850